پرسنل سیاح

مدیر عامل / معمار

سیاوش سیاح

مدیر طراحی

ساغر سیاح

مدیر اجرایی

سپهر سیاح

طراح

هیلدا خزایی

امورمالی

نرجس طاقدیس

امور مالی

طاهره نجفی پور شیرازی

مدیر مالی

شراره طباطبایی

مهندس اجرا

محمدرضا مهران

مهندس اجرا

میلاد کشاورز