پرسنل سیاح

مدیر عامل / معمار

سیاوش سیاح

مدیر طراحی

ساغر سیاح

مدیر اجرایی

سپهر سیاح

طراح

هیلدا خزایی

طراح

سپیده خوشنام

طراح

عالیه آبشاوی

طراح

زهرا رضایی

طراح

نگین کشورپرست

طراح

سارا بهمنی

امورمالی

نرجس طاقدیس

امور مالی

طاهره نجفی پور شیرازی

مدیر مالی

شراره طباطبایی

مهندس اجرا

آرش ترکمن

مهندس اجرا

علیرضا دبیری

مهندس اجرا

محمدرضا راستی

مهندس اجرا

سعید شاملو

مهندس اجرا

مهدی سرایی

مهندس اجرا

محمدرضا مهران

مهندس اجرا

میلاد کشاورز

مهندس اجرا

سروش شاکر

مهندس اجرا

وحیدرضا شاملو