معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah
مکانی که ذهن ها را درگیر انتخاب میکند ، حس ماندن دارد

دانژه شعبه 2

طراحی داخلی و اجرا

فروشگاه داژه شعبه 2

سال

1393

موقعیت

شیراز ، خیابان معالی آباد

کاربری

تجاری

طراح

مهندس سیاوش سیاح

معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah مهندس طراحی_فروشگاه طراحی_منزل دکراسیون دکور پرده معاری دگور_داخلی داخلی چیدمان مبلمان نورپردازی lighting color رنگ رنگکاری تایل tile decor interior exterior exterior_design perspective lighting_design designer garden roof pool باغ باغ معلق گاردن بام_سبز بام بافت تکسچر texture floor معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah مهندس طراحی_فروشگاه طراحی_منزل دکراسیون دکور پرده معاری دگور_داخلی داخلی چیدمان مبلمان نورپردازی lighting color رنگ رنگکاری تایل tile decor interior exterior exterior_design perspective lighting_design designer garden roof pool باغ باغ معلق گاردن بام_سبز بام بافت تکسچر texture floor معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah مهندس طراحی_فروشگاه طراحی_منزل دکراسیون دکور پرده معاری دگور_داخلی داخلی چیدمان مبلمان نورپردازی lighting color رنگ رنگکاری تایل tile decor interior exterior exterior_design perspective lighting_design designer garden roof pool باغ باغ معلق گاردن بام_سبز بام بافت تکسچر texture floor معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah مهندس طراحی_فروشگاه طراحی_منزل دکراسیون دکور پرده معاری دگور_داخلی داخلی چیدمان مبلمان نورپردازی lighting color رنگ رنگکاری تایل tile decor interior exterior exterior_design perspective lighting_design designer garden roof pool باغ باغ معلق گاردن بام_سبز بام بافت تکسچر texture floor معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah مهندس طراحی_فروشگاه طراحی_منزل دکراسیون دکور پرده معاری دگور_داخلی داخلی چیدمان مبلمان نورپردازی lighting color رنگ رنگکاری تایل tile decor interior exterior exterior_design perspective lighting_design designer garden roof pool باغ باغ معلق گاردن بام_سبز بام بافت تکسچر texture floor معماری طراحی داخلی معماری_داخلی شیراز فروشگاه دانژه طراحی_فروشگاه_دانژه استودیو معماری سیاح معماری ایرانی معمار_برتر_ایران زاها_حدید سیاوش سیاح ساختمان ساختمان_سازی فروش فروش_ساختمان برج برج_مسکونی برترین_شیراز مهندسی طراحی_سازه design architectural architect siavash sayyah danjeh enginiering engin art art_work best of iran siavash_sayyah sepehr sayyah sepehr_sayyah مهندس طراحی_فروشگاه طراحی_منزل دکراسیون دکور پرده معاری دگور_داخلی داخلی چیدمان مبلمان نورپردازی lighting color رنگ رنگکاری تایل tile decor interior exterior exterior_design perspective lighting_design designer garden roof pool باغ باغ معلق گاردن بام_سبز بام بافت تکسچر texture floor