معماری (Architecture) که ریشه آن در واژه (Architektonike) در زبان یونانی است، به معنای ساخت ویژه می باشد و منظور از آن ساختن هدایت شده و اداره کردن می باشد. بررسی ریشه لغوی این واژه گواهی بر تمایز طراحی معماری از ساخت و ساز است. متاسفانه امروزه جامعه ایرانی با ساخت و سازهایی شکل گرفته است که اغلب معمارانه نبوده و در بهترین حالت تنها یک ساختمان خوب و کاربردی هستند و نه یک فضای معماری. ساختمان سازی در این نوع تنها به وجه کالبدی بنا توجه دارد، اما طراحی معماری علاوه بر وجه کالبدی بنا به وجوه ادراکی آن تاکید بسیار دارد.

ارتباط انسان با محیط و تاثیر آنها بر یکدیگر بعد جدا نشدنی از معماری است. در واقع هر فضایی تا پیش از حضور انسان در آن تنها یک فضای ریاضی بوده و هیچ معنای دیگری ندارد و با قرار گیری انسان در فضا و تاثیر گذاری محیط بر اوست که در نتیجه درک صورت گرفته از طریق ابزارها و عناصر شکل دهنده به فضا، معماری شکل می گیرد. انجام چنین کاری که فارغ از ابعاد فیزیکی بنا به وجوه روانی، ادراکی و کیفیت های غیر مادی فضا بپردازد، بی شک نیاز به دانش و تخصص معماران دارد .

گروه معماری سیاح در طراحی معماری همیشه با این پرسش مواجه است که در کجا طراحی می کند؟ ضرورت انجام طرح چیست؟ برای چه کسی طراحی می شود؟ و چگونه باید به پاسخ ها جامه عمل پوشانید؟

شروع کار طراحی معماری در گروه معماری سیاح همیشه بر مبنای مطالعات پایه صورت می گیرد.

مطالعات فاز صفر در گروه معماری سیاح در دو حوزه انجام می شود:

۱. مطالعات مستقل از سایت پروژه

۲. مطالعات مبتنی بر سایت پروژه

تیم طراحی سیاح برای آغاز طراحی هر پروژه ای به بانک پژوهش های گروه ایده سیاح مراجعه کرده و همزمان با اینکه گروه ایده در حال انجام مطالعات مبتنی بر سایت پروژه است، با ایده ها و دیاگرام های ارائه شده توسط این گروه پروسه طراحی را پیش می برد. از آنجا که معتقد هستیم، طراحی معماری هر بنا تنها مختص به زمین آن بوده و باید با توجه به ویژگی-های جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و نیازها و درخواست های کارفرمای آن شکل بگیرد، مطالعات مبتنی بر سایت پروژه به طور کاملا دقیق و جزئی انجام می گیرد و در حین این کار ایده های پیشنهادی با توجه به مقتضیات پروژه و سایت آن با انتظارات و نیازهای کارفرما هم سو می گردند. تلاش ما بر این است در روند طراحی معماری، نیازهای کارفرما با دانش و تخصص معماری در تناقض نباشد و دانش معماری در جهتی به کار گرفته شود که تامین رضایت کارفرما را ضمن بر قراری اصول طراحی معماری با کیفیت در پی داشته باشد.

دیاگرام ها و خطوط اولیه طرح و کلیه مسائل مربوط به فاز صفر طراحی معماری توسط گروه ایده سیاح انجام می گیرد. در ابتدا با پرداختن به مسائل مرتبط با موضوع مورد طراحی و ایده پردازی های اولیه، مراحلی را جهت رسیدن به کانسپت پروژه طی می شود. در فرآیند طراحی معماری سعی ما در پایبندی به کانسپت و ارائه ایده های متفاوت است و در نهایت نزدیکترین ایده ها به کانسپت اصلی طرح انتخاب شده و دیاگرام های حاصل از آنها، توسط تیم طراحی به عنوان معیار اصلی شکل دهی به طرح قرار می گیرند.